Forum

Fuck you, Shitla Zulu, you're a bigger fucking KIKE cocksucker than Goodman. *NM*